ul. Konstytucji 3-go Maja 39A
75 76 18 660 kom 601 556 495
Ogólne warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BT BAKAR W KARPACZU:

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BUHT „BAKAR” 58-540 KARPACZ,ul.Konst.3 Maja 39a tel.75-76-18-660,fax.75-76-16-195, tel. kom. 601556495., NIP: 665-110-90-72,  REGON: 230281067

Szanowni Klienci, przed podjęciem decyzji o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez BUHT „BAKAR”, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa.

Podpisanie Umowy - Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej uznawane jest jako potwierdzenie zapoznania się z treścią Warunków Uczestnictwa, oraz ich akceptacją.

Warunki Uczestnictwa określają wzajemne zobowiązania powstałe w związku z zawarciem Umowy- Zgłoszenia między uczestnikami imprez a ich organizatorem – BUHT „BAKAR” z siedzibą w Karpaczu.

I ZASADY OGÓLNE BUHT

1. Bakar w Karpaczu zwane dalej Biurem, z siedzibą w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 Maja 39a , oświadcza iż jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. dolnośląskiego nr zaśw. 287/8/2005r -wpis do ewidencji z dn.14.03.2005r., nr ewid.5161

2. Prawa i obowiązki Uczestników wycieczek oraz Biura-określają przepisy wydane w oparciu o art. 385 (1) KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.: ”Umowa o udział w imprezie turystycznej” zwana dalej Umową, „Warunki uczestnictwa” w imprezach organizowanych przez BUHT Bakar w Karpaczu”, oraz informacje szczegółowe zawarte w materiałach informacyjnych wydawanych przez Biuro.

3. BUHT Bakar w Karpaczu oświadcza, że jako organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową-turystyczną ,dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną -numer gwarancji ubezpieczeniowej: M209092 udzielona przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 31,01-208 Warszawa, w dniu 24.02.2018r.

II ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy Klienta z Biurem następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z ofertą Biura, Warunkami Uczestnictwa,ogólnymi warunkami ubezpieczenia i informacjami szczegółowymi, które są integralną częścią umowy. Podpisanie Umowy, stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszych warunków oraz zakres świadczeń określonych w ofercie.

2. Dane osobowe, zawarte w Umowie podlegają ochronie przez Biuro i zgodnie z prawem, Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy.

3. Uczestnikiem imprezy są osoby objęte zgłoszeniem i osoby podpisujące umowę. Zgłoszenie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione,za osoby niepełnoletnie ich prawni opiekunowie. Imienna lista uczestników powinna być dostarczona nie później niż w przeddzień realizacji imprezy.

4. Uczestnik został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne niedogodności wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.

5. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonywania określonych w Umowie wpłat na Imprezę, pod rygorem zerwania umowy.

III WARUNKI PŁATNOŚCI

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę wg następujących zasad:

a. przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości podanej w ofercie Imprezy(od 10 - 30 % wartości imprezy),

b. do 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy dopłata do kwoty 100 % ceny Imprezy,

c. jeżeli klient zapisuje się na 20 dni lub krócej przed imprezą, wpłaca całą kwotę za Imprezę turystyczną,

d. w sytuacjach wyjątkowych możliwe jest odstępstwo od tej zasady-wówczas w odrębnej Umowie zostaną określone inne terminy wpłat,

e. ceny imprez wyrażane są zawsze w złotych polskich.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA I KLIENTA

1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Warunkami, ofertą i zgłoszeniem.,ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem, oraz za umówioną ilość i jakość oferowanych świadczeń.

2. Biuro organizuje oferowane przez siebie wycieczki autokarami o pojemności miejsc pasażerskich od 19 do 60  – w zależności od frekwencji na daną imprezę turystyczną

3. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej,chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta,działaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie,jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo „siłą wyższą”.,nie odpowiada za niezrealizowanie programu, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych: warunki atmosferyczne, działania wojenne, oczekiwanie na granicach, strajki, decyzje państwowe, zamieszki, inne działania sił wyższych, na które nie ma wpływu Biuro, ani jego kontrahenci.

4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów administracji państwowej i placówek konsularnych, np. nie wydanie paszportu,dowodu osobistego lub wizy w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie przez Klienta.

5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestnika -poprzez jego(Uczestnika)zaniedbanie w czasie podróży- w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży wynikłej z zaniedbania Uczestnika.

6. W przypadkach nadzwyczajnych- niezależnych od biura-„siła wyższa”.- Biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy :t .j. programu imprezy i ma obowiązek zawiadomić o tym klienta pisemnie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, chyba że czynniki od których zależna jest realizacja programu ujawniły się w okresie późniejszym,-wtedy Biuro poinformuje Klienta bezzwłocznie w momencie ujawnienia takich uwarunkowań.
Uczestnik powinien poinformować Biuro o akceptacji nowych warunków umowy -ew. zmiany ramowego programu imprezy lub całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia, chyba że informacja ze strony biura dotarła do Klienta później niż 21 dni przed imprezą – wtedy prosi się o w miarę możliwości jak najszybsze poinformowanie Biura o decyzji Klienta co do uczestnictwa w imprezie. W każdym przypadku (niezależnie od przyczyny) upoważnia to Klienta do odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu całości wpłaconej kwoty do Biura. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości osób w przeddzień rozpoczęcia imprezy- przy imprezach jednodniowych- kilkugodzinnych- a dla imprez kilkudniowych- najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Wystarczająca liczba osób na 1 dzień przed terminem imprezy to 35 osób- przy imprezach jednodniowych- kilkugodzinnych ,oraz przy imprezach kilkudniowych.

7. Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Klientowi oferty zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że Klient zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie - przy czym zwrot wpłat stanowi ostateczne rozliczenie pomiędzy nim, a Biurem. Wybór jednej z dwóch powyższych możliwości następuje w formie pisemnej. Wyboru dokonuje zawsze Klient- Klient w przypadku o którym mowa ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w imprezie i do zwrotu całości wpłaconej kwoty bezwocznie - bez potrąceń.

8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego paszportu (lub dowodu osobistego- przy imprezach organizowanych na terenie Unii Europejskiej) i wymaganych wiz- dla Uczestników spoza Unii, oraz dowodu osobistego podczas imprez krajowych.

9. Uczestników imprezy obowiązują przepisy celno dewizowe polskie, krajów tranzytowych i docelowych- za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych przepisów BUHT „BAKAR” nie ponosi odpowiedzialności.

10. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota- przewodnika imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik rażąco utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy . Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w takim przypadku ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie na rzecz Biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób niepełnoletnich rażąco utrudniających sprawne i planowe realizowanie programu,-odpowiedzialni są prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani w trybie natychmiastowym doprowadzić do umożliwienia realizacji imprezy.

11. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Klienta z przyczyn leżących po stronie uczestnika- Klienta, np. rezygnacja z części lub całości programu,rażącego spóźnienia się na miejsce zbiórki, skrócenia pobytu z własnej woli uczestnika itp.

12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy - przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu jej powstania (np. autokar) z własnych środków. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.

V UBEZPIECZENIE

Uczestnicy imprez zarówno zagranicznych jak i krajowych,organizowanych przez Biuro są ubezpieczeni w T.U.SIGNAL IDUNA Polska S.A ,ul.Przyokopowa 31,01-208 Warszawa,tel.22-50-56-508 lub 22-50-56-160, z wysokością ubezpieczeń turystycznych:

a. zagranica:SIGNAL IDUNA Polska S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31-w zakresie: KL (koszty leczenia) 10.000 EURO, NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) 7000 PLN, bagażu 800 PLN,przy czym Klient ma prawo do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia do wyższych sum gwarancyjnych,

b. kraj::SIGNAL IDUNA Polska S.A. 01-208 Warszawa, ul.Przyokopowa 31- w zakresie: NNW:10.000 PLN, na wypadek śmierci: 5.000. PLN,przy czym Klient ma prawo do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia do wyższych sum gwarancyjnych.

1. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia” dostępnymi w Biurze,które są mu wręczane podczas podpisywania Umowy - Zgłoszenia.

2. Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.

3. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń.

4. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia, odbywa się tylko w granicach polisy ubezpieczeniowej, bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym pod adresem wskazanym powyżej.

REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU

1. Rezygnacje z udziału w imprezie podejmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż do 1 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.

2. Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahentów, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Uczestnika opłat według zasad:

a. koszt manipulacyjny w przypadku rezygnacji z imprezy w czasie dłuższym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 0 % wartości imprezy,

b. rezygnacja od 14 do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 10% wartości imprezy,

c. rezygnacja od 7 do 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 30% wartości imprezy,

d. rezygnacja od 3 do 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 50% wartości imprezy,

e. rezygnacja w przeddzień i w dniu wyjazdu - 100% wartości imprezy.

3. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu max 3 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

REKLAMACJE

1. Biuro przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do wypłaty całości lub części wniesionych opłat za usługę, jeżeli z winy Biura lub jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub jakość tych świadczeń będzie rażąco odbiegać od jakości wynikającej z treści zawartej umowy.

2. Wszelkie reklamacje powinny być wniesione niezwłocznie w formie pisemnej, w pierwszej kolejności u pilota – przewodnika w trakcie trwania Imprezy ,a następnie w Biurze w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane przez Biuro.

3. Biuro zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację niezwłocznie- w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zakończenia imprezy turystycznej, której dotyczy reklamacja.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.,oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi. Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 14.05.2005 roku z corocznymi zmianami nr gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej biura.