ul. Konstytucji 3-go Maja 39A
75 76 18 660 kom 601 556 495
Podstawowe zasady ruchu granicznego

źródło: www.mswia.gov.pl

Co należy wiedzieć:

Od dnia 1 maja 2004 r., tj. od dnia wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE (z Ukrainą, Białorusią i Rosją, porty morskie i lotniska) kontrola graniczna będzie w dalszym ciągu dokonywana bez istotnych zmian. Dla obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Szwajcarii wydzielone zostaną pasy odpraw. Będą one służyły usprawnieniu przekraczania granicy przez tę grupę podróżnych.

W celu ułatwienia kontroli oraz usprawnienia przekraczania granicy państwowej z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, obywatele państw członkowskich UE podróżujący samochodami osobowymi mogą zamieszczać na przedniej szybie pojazdu zieloną tarczę o średnicy co najmniej 8 cm. Znak ten jest interpretowany jako deklaracja, że przekraczający granicę państwową przestrzegają przepisów imigracyjnych, dewizowych i w zakresie limitów towarowych.

Od dnia 1 maja 2004 obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – zarówno dorośli jak niepełnoletni – mogą przekraczać granicę do państw UE nie tylko (jak dotychczas) na podstawie paszportu, ale również na podstawie dowodu osobistego. 

Przekraczanie granicy państwowej do państw UE będzie w dalszym ciągu dozwolone tylko w przejściach granicznych (drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i rzecznych). W kwestii dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy będą obowiązywać następujące zasady:

  • Dokumentami uprawniającymi obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) do przekroczenia granic pomiędzy tymi państwami będą ważny paszport lub inny dokument stwierdzający obywatelstwo i tożsamość podróżnego.
  • Małoletni mogą podróżować po krajach Unii Europejskiej na podstawie ważnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.
  • Przekraczanie granicy przez obywateli państw nie będącymi członkami UE odbywać się będzie na podstawie ważnego paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana. Zgodnie z obowiązującym prawem – tak jak dotychczas – cudzoziemcy będący obywatelami dwóch lub więcej państw podczas wjazdu do Polski będą traktowani w Polsce jako obywatele tego państwa, którego paszport stanowił podstawę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezmienione pozostaną zasady dotyczące obywatelstwa polskiego. Zgodnie z obowiązującym prawem obywatel polski nie będzie uznawany równocześnie za obywatela innego państwa.

Nie zmienią się wymagania związane z obowiązkiem posiadania środków finansowych potrzebnych cudzoziemcom na pobyt w Polsce. Cudzoziemcy spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni w czasie kontroli granicznej posiadać i na żądanie Straży Granicznej okazać dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwowej, a także:

  • wizę (dotyczy to podróżnych, którzy obowiązani są posiadać wizy przy wjeździe na obszar Unii Europejskiej),
  • środki niezbędne do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu w wysokości 100 zł na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 500 zł (dzieci w wieku do 16 lat – 50 zł na każdy dzień pobytu, nie mniej niż 300 zł); przy przejeździe przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagane jest odpowiednio – 300 zł, a w przypadku dzieci do 16 lat – 150 zł.

Nie zmienią się zasady odnośnie posiadania przez cudzoziemców środków niezbędnych do wjazdu i pobytu w Polsce, które mogą być potwierdzone przez okazanie m.in.:

  • waluty polskiej lub zagranicznych środków płatniczych, które mogą być w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie wymienione, albo dokumentów umożliwiających ich uzyskanie,
  • zaproszenia zarejestrowanego przez wojewodę,
  • dokumentu potwierdzającego rezerwację oraz opłacenie zakwaterowania i wyżywienia,
  • biletu uprawniającego do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa (jako równoważne traktowane będzie posiadanie własnego środka transportu – wymóg ten nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu).

Obowiązkiem podróżnego posiadającego obywatelstwo kraju spoza UE lub EOG jest także wykazanie, że cel wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z deklarowanym, tzn. podróżny powinien to potwierdzić przedstawiając odpowiednie dokumenty (np. zaproszenia, zaświadczenia, karty uczestnictwa w imprezach itp.).

Jeżeli cudzoziemiec (spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) nie wykaże, że cel wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z deklarowanym przez niego (turystyczny, odwiedziny, legalna praca), nie otrzyma zezwolenia na wjazd do RP.

Cudzoziemcy wjeżdżający do Polski powinni także dodatkowo posiadać potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym wypadku muszą przedstawić środki na pokrycie kosztów leczenia w wysokości 300 zł na każdy dzień pobytu lub równowartość tych środków w walutach obcych (wymienialnych). Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia może być oryginał zaproszenia zarejestrowanego przez wojewodę.

Jeżeli cudzoziemiec, który posiada przy wjeździe środki finansowe w wysokości mniejszej od wymaganej do pokrycia kosztów pobytu w Polsce w celu i okresie przez niego zadeklarowanym, można ograniczyć czas jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do ilości posiadanych przez niego środków. Nie dotyczy to obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmienią się zasady kontroli obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, ponieważ od obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz Chorwacji w czasie przekraczania granicy państwowej nie będzie wymagane okazywanie obowiązkowego ubezpieczenia. Obywatele pozostałych państw przy wjeździe na terytorium Polski powinni posiadać i okazywać na żądanie uprawnionych organów dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia (tzw. Zieloną kartę).

W związku z tym, że jedną z istotnych czynności w kontroli granicznej jest stwierdzenie tożsamości podróżnych na podstawie przedstawionego dokumentu paszportowego lub dowodu tożsamości, Straż Graniczna zaleca wymianę dowodów osobistych starego wzoru (książeczkowego) na dowód osobisty nowego wzoru. Fotografia zamieszczona w dokumentach paszportowych lub innych dokumentach stwierdzających tożsamość powinna odzwierciedlać aktualny wygląd posiadacza.